Check-in od 14:00 hodin, pokud není mezi hostem a ubytovacím zařízením dohodnuto jinak.

Check-out do 10:00 hodin, pokud není mezi hostem a ubytovacím zařízením dohodnuto jinak.

Ubytovací zařízení může ubytovat hosta, který se v recepci prokáže potvrzenou realizovanou rezervací, platným cestovním pasem, občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti. Ve zvláštních případech může být hostovi nabídnuto jiné než sjednané ubytování, pokud se podstatně neliší od potvrzené objednávky, a to dle předchozí dohody mezi ubytovacím zařízením a hostem.

Ubytovací zařízení si vyhrazuje právo odmítnout ubytovat hosta, u kterého se domnívá, že je pod vlivem alkoholických nápojů, omamných látek či se projevuje hrubým chováním.

Za ubytování a poskytnuté služby je host povinen platit ceny v souladu s platným ceníkem, zpravidla před zahájením pobytu. Ceník ubytování a služeb je k dispozici na webových stránkách ubytovacího zařízení.

Ceny se mohou lišit v návaznosti na významné kulturní a společenské akce.

Host užívá pokoj na dobu, kterou sjednal s ubytovacím zařízením. Nebyla-li ubytovací doba předem sjednána, odhlásí host pobyt nejpozději v den svého odjezdu do 10 hodin. Do té doby je povinen pokoj uvolnit. Nedodrží-li host tuto lhůtu, může ubytovací zařízení účtovat pobyt za následující den.

Požádá-li host o prodloužení svého pobytu, může mu být nabídnut i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.

Host má právo užívat zařízení pokoje s příslušenstvím, společenských prostor a služeb ubytovacího zařízení.

Ve zvláštních případech je možné vyžadovat zálohu za pobyt ve výši 500 Kč nebo 1000 Kč, v případě větších skupin může být tato částka úměrně navýšena.

Záloha je vratná v den odjezdu, po zběžné kontrole hostem užívaných prostor.

Za škody, které host způsobí na majetku ubytovacího zařízení, odpovídá v plném rozsahu. Pokud host zaplatí zálohu za pobyt či za čerpání služeb, bude z této zálohy přednostně hrazena škoda, kterou host prokazatelně způsobil.

V pokojích nesmí být přemísťován nábytek, prováděny zásahy do elektrické či jakékoliv jiné instalace. V pokojích není dovoleno používat vlastních elektrospotřebičů, kromě těch, které hostům slouží k jejich osobní hygieně.

Návštěvy ubytovaných hostů se musí hlásit v recepci ubytovacího zařízení.

Host je povinen při každém odchodu z pokoje zhasnout světla, přesvědčit se, zda jsou zavřeny vodovodní uzávěry a uzamknout dveře.

Host je povinen chovat se na pokoji a v ostatních místnostech ubytovacího zařízení tak, aby nevznikl požár a zároveň tak, aby svým chováním nenarušoval klid ostatních hostů.

V době od 22 hodin do 6 hodin se host chová tak, aby nerušil noční klid.

Ubytovatel přivolá lékařskou pomoc pro hosta, který onemocní nebo je zraněn, případně zajistí převoz do nemocnice. Veškerou lékařskou péči si host hradí sám.

Ubytovací zařízení odpovídá za věci, které host do hotelu vnesl, pokud byly uloženy na místě k tomu vyhrazeném a řádně zabezpečeny. Za peníze a cennosti odpovídá ubytovací zařízení jen tehdy, převzal-li je do úschovy proti potvrzení.

Psi a zvířata jsou v ubytovacím zařízení vítaná za předem sjednaný poplatek. Ubytovací zařízení může poplatek za domácí mazlíčky vyžadovat v průběhu pobytu, pokud nebyla při check-in nahlášena.

Host plně odpovídá za chování, popř. škody způsobené domácím mazlíčkem.

Sdílená prádelna je k dispozici všem hostům v 1.NP bez poplatku. Respektujte, prosím, pokyny k užívání.

Snídaně se podávají ve společenských prostorech v přízemí, které jsou součástí penzionu od 7:15 do 10:00.

Snídaně lze objednat nejpozději den předem do 15:00, poté nemusí být požadavku vyhověno. Při objednávce je nutné uvést přesný čas snídaně. V případě nedodržení času objednaná snídaně v plné výši propadá.

Cena snídaně je dle aktuálního ceníku dostupného na webových stránkách a není zahrnuta v ceně ubytování.

Wi-Fi je součástí vybavení a je poskytována zdarma. Přihlašovací údaje se nacházejí na štítku připevněném na vstupních dveřích pokoje z vnitřní strany.

Pravidelná kontrola pokoje a doplňování hygienických potřeb je realizována náhodně v rámci úklidu, min. pak jedenkrát za tři dny, pokud není s ubytovaným dohodnuto jinak.

Výměna ložního prádla, osušek a ručníků je prováděna dle potřeb hosta, nejméně však jedenkrát za pět dnů, dále při změně obsazení lůžka.

Všechny vnitřní prostory ubytovacího zařízení jsou striktně nekuřácké včetně elektronických cigaret pod pokutou 2000 Kč.

Pokud zákazník nenastoupí na pobyt či nezahájí čerpání služeb a tuto skutečnost písemně nebo telefonicky neoznámí nejpozději 48 hodin před zahájením ubytování, bude mu účtován storno poplatek ve výši 100 % z předem stanovené ceny za první noc ubytování.

Tento poplatek bude hostovi buď fakturován, nebo stržen z jeho kreditní karty.

Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto řádu. V případě, že je hrubým způsobem poruší, má vedení ubytovacího zařízení právo odstoupit od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby, před uplynutím dohodnuté doby.

V případě dalších požadavků, přání či návrhů na zlepšení služeb, prosím, volejte +420737438414 nebo +420724974848.