Níže uvedené prohlášení o zpracování osobních údajů se vztahuje na služby společnosti ANARETA Corp. s.r.o., se sídlem na adrese Sviadnov, Ostravská 159, IČO: 02138671, vedená u Krajského soudu v Ostravě spisová značka C 57324 (dále jen jako „Anareta“) a popisuje, jak Anareta sbírá a využívá údaje, které mohou zahrnovat osobní údaje poskytnuté na webové stránce http://anareta.cz.webx5.d2.cz.webx5.d2.cz nebo prostřednictvím jiných prodejních kanálů či služeb jako např. booking.com, airbnb.cz, hotel.cz, google.cz  nebo jiných produktů či prodejních kanálů na online platformě.  Produkty či prodejní kanály jsou dále společně označovány jako služby. Toto prohlášení o ochraně soukromí se vztahuje na vlastníky, zaměstnance, zástupce nebo jiné osoby jednající jménem ubytování, kterému společnost Anareta poskytuje služby. Zpracování poskytnutých údajů probíhá transparentně v zájmu našich klientů.

Anareta postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Shromažďování osobních údajů

Partner nebo klient, který vytvoří registraci v našem systému nebo prostřednictvím jiného prodejního kanálu, vyžaduje Anareta následující informace, z nichž některé mohou být osobními údaji:

Kontaktní údaje: Shromažďujeme osobní údaje, jako jsou např. jméno a příjmení, datum narození (pokud je to vyžadováno), adresu pobytu, e-mailovou adresu a telefonní číslo.

Finanční údaje: Shromažďujeme údaje potřebné k platbě včetně fakturačních údajů, jako jsou bankovní údaje, číslo bankovního účtu, číslo platební karty a číslo DPH.

Ostatní: Anareta shromažďuje a zpracovává a uchovává komunikaci s Anareta. Během komunikace prostřednictvím e-mailu, sms, chat v různých komunikačních platformách (viber, whatsapp, facebook apod.) s naším zákaznickým servisem, může být tato komunikace za účelem kontroly kvality ukládána po dobu určitou, pokud nemá společnost Anareta oprávněný zájem (např. odhalování podvodů a právní záležitosti) uchovávat takový záznam po delší dobu.

Údaje, které shromažďujeme automaticky

Během využívání služeb společnosti Anareta automaticky shromažďujeme údaje, z nichž některé mohou být osobní. Tyto údaje zahrnují nastavení jazyka, IP adresu, polohu, nastavení zařízení, operační systém zařízení, informace z protokolů událostí, datum a čas použití, požadovanou URL adresu, zprávu o statusu, user agent (informace o verzi prohlížeče), operační systém, výsledek (návštěvník nebo rezervující), historii procházení, číslo rezervace uživatele a typ prohlédnutých dat. Anareta může údaje automaticky shromažďovat také prostřednictvím cookies. Informace o používání souborů cookies naleznete dokumentu o nastavení cookies.

Informace, které dostáváme z jiných zdrojů

Vaše osobní údaje mohou být zpracovány také v případě, kdy jste byl někým z Vaší organizace zaregistrován jako oprávněný uživatel našich služeb nebo jako kontaktní osoba.

Za jakými účely Vaše údaje zpracováváme?

Poskytnuté údaje, z nichž některé mohou být osobními údaji, zpracováváme za těmito účely:

1) Registrace: Poskytnuté údaje používáme k registraci, aby Vám a společnosti Anareta bylo umožněno spravovat nabízené služby.

2) Dokončení registrace: Pokud nebyla registrace řádně dokončena, můžeme poslat připomínku pro pokračování v procesu registrace.

3) Zákaznický servis: Poskytnuté údaje zpracováváme pro potřeby zákaznického servisu, který zahrnuje odpovídání na požadavky, otázky a komentáře.

4) Marketing/Komunikace: Získané osobní údaje zpracováváme v případě, že:

  1. reagujeme na Vaše dotazy a připomínky,
  2. marketingové komunikace a aktualizací týkajících se služeb,
  3. zasílání novinek, akcí, soutěží a nabídek,

V případě bodů 2. a 3. vždy uvedeme odkaz na odhlášení nebo podrobný popis, jak se odhlásit.

5) Analýzy, zlepšování a výzkum: Poskytnuté údaje dále zpracováváme ve formě výzkumu a analýz, jejichž výsledky v anonymní a souhrnné formě můžeme sdílet nebo zpřístupnit třetím stranám.

6) Odhalování a prevence podvodů: Poskytnuté údaje můžeme zpracovávat a využívat pro odhalování a prevenci podvodů, posuzovaní rizika, bezpečnostním účelům, ověřování uživatelů či jiných nezákonných nebo nežádoucí činností při využívání služeb. Za tímto účelem mohou být poskytnuté údaje sdíleny se třetími stranami, jako jsou orgány činné v trestím řízení a externí poradci.

7) Právní účely: V některých případech může Anareta poskytnuté údaje, sdílet s orgány činných v trestním řízení při řešení právních sporů a stížností nebo při vyšetřování a dodržování právních předpisů.

Právní východiska

Účel zpracovávání údajů uvedených v bodech 1 až 3, Anareta vychází z právního základu, že zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění poskytovaných služeb s Anareta. Pokud neposkytnete požadované informace, Anareta nebude moci zpracovat požadavek a umožnit využívání služeb či poskytovat zákaznický servis. Účel zpracovávání údajů uvedených v bodech 2 a 4 až 7, Anareta vychází z oprávněných obchodní zájmů poskytovat své služby, předcházet podvodům a zlepšovat služby. Účel zpracovávání údajů uvedených v bodu 7, vychází Anareta z dodržování zákonných povinností (např. zákonné požadavky v souvislosti s trestním stíháním).

Sdílení údajů

Poskytnuté údaje mohou být sdíleny za analytickými účely a za účely odhalování a prevence podvodů. V případě zpracování poskytnutých údajů za účelem např. marketingové komunikace je Anareta povinna předem požádat o souhlas. Příkladem mohou být zásady používání cookies.

Poskytnuté údaje neprodáváme ani nepronajímáme třetím stranám a jejich sdílení se třetími stranami provádíme pouze v souladu s níže uvedeným:

Poskytovatelé plateb a další finanční instituce: Pro zpracování plateb mezi žadatelem o služby Anareta a subjektem Anareta nebo další třetí stranou jako je například booking.com nebo airbnb.cz.

Nucené zpřístupnění: Pokud vznikne zákonná povinnost, můžeme poskytnuté údaje zpřístupnit v případě soudního řízení vládním orgánům včetně orgánů činných v trestním řízení.

Bezpečnost a odpovědnost

Anareta dodržuje adekvátní postupy, které zabraňují neoprávněnému přístupu k poskytnutým údajům včetně osobních údajů a jejich zneužití.  Aplikujeme technická a fyzická omezení přístupu k osobním údajům. Přístup k osobním údajům má pouze oprávněný personál, který s daty pracuje.

Oprávněným personálem se rozumí osoby, které přichází do styku s těmito daty při poskytování služeb prezentované společností Anareta.

Odpovědnou osobou za zpracování osobních údajů je manager/vedoucí provozu, dle aktuální personální struktury společnosti Anareta.

Uchovávání údajů

Anareta dle zákona § 101 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, který ukládá povinnost ubytovateli vést evidenční knihu a uchovávat ji po dobu 6 let od posledního zápisu; a dále v souladu s odst. 1 tohoto ustanovení, v němž je uveden rozsah osobních údajů, které se do evidenční knihy zapisují: jméno a příjmení ubytovaného cizince, den, měsíc a rok narození, státní občanství, číslo cestovního dokladu, počátek a konec ubytování, vede výše popsanou evidenční knihu.

Anareta neposkytuje pobyty s charakterem lázeňský nebo rekreační pobyt v lázeňských místech a v místech soustředěného turistického ruchu za účelem léčení nebo rekreace, či o poplatku z ubytovací kapacity, je-li vybírán, podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, a tudíž Anareta není povinna vést v písemné podobě evidenční knihu a uchovávat tuto po dobu 6 let.

Anareta poskytuje pobyty, u kterých se nejedná o lázeňská nebo rekreační místa, a je nutné vyjít pouze ze smluvního vztahu. Pro vznik smlouvy je nutné jednoznačně identifikovat smluvní stranu – hosta. Z uvedených osobních údajů uvedených v online platformě vede k jednoznačné identifikaci jméno, příjmení, číslo občanského průkazu nebo název organizace, IČ nebo DIČ. Ostatní údaje (datum narození) nejsou nezbytné a neměly by být součástí údajů, zpracovávaných pro účely identifikace hosta pro případ trestného činu či přečinu zjištěného po odchodu hosta. Pro účely klientely stálých hostů jsou tyto údaje dostačující. Tento způsob je z hlediska ochrany osobních údajů vyhovující, protože číslo občanského průkazu je sice jednoznačně identifikující, ale pouze v součinnosti s policií.

K nadbytečnosti čísla občanského průkazu přichází u registrací v Anareta tehdy, pokud je český občan – host identifikován adresou uvedenou předem v detailu registrace nebo jednoznačnou identifikací organizace prostřednictvím jejího názvu, IČ nebo DIČ.

Zpracování osobních údajů pro doprovázející osoby, které nejsou vedeny jako hlavní host, a tudíž nejsou součástí smluvní strany. Anareta podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů zpracovává osobní údaje pouze se souhlasem nebo na základě zákonné výjimky, přičemž pro doprovázející osoby výjimka neexistuje. Lze tudíž použít pouze titul souhlasu, ten ovšem musí být dobrovolný, a tudíž jím nemůže být podmíněna služba ubytování. Pokud by se už tyto údaje se souhlasem zpracovávaly, je doba jejich uchovávání jiná, neboť se nejedná o osoby, se kterými byla uzavřena nějaká smlouva, ale pouze o osoby, které v hotelu přespaly. Z tohoto důvodu se tyto údaje při odchodu a kontroly pokoje mažou.

Jak zjistit, která data uchováváme?

  1. Můžete nás požádat o kopii osobních údajů, které uchováváme.
  2. Můžete nás informovat o jakýchkoli změnách osobních údajů nebo nás můžete požádat o opravu osobních údajů, které uchováváme.
  3. Můžete požádat o smazání, zablokování nebo omezení zpracování osobních údajů, které uchováváme, nebo vznést námitku proti konkrétnímu způsobu, jakým osobní údaje používáme v případě, že neexistuje jiný právní nárok.
  4. Pokud zpracováváme osobní údaje na základě souhlasu, lze tento kdykoli odvolat. Pokud zpracováváme osobní údaje na základě oprávněného zájmu nebo veřejného zájmu, lze vznést námitku proti použití těchto údajů.

Otázky, stížnosti nebo návrhy pro změny?

Kontaktovat nás můžete elektronicky na info@anareta.cz.

Změny v prohlášení o ochraně soukromí

Anareta si vyhrazuje právo v přiměřeném rozsahu jednostranně výše popsané změnit, zejména při změně legislativy, technické změně služeb či v případě změny provozních, organizačních či obchodních procesů u Anareta.